Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

cosette
1255 e636 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaapanas apanas
7658 34d0 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaapanas apanas
cosette
1085 53ee 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viaapanas apanas
cosette
8591 e9f5 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaapanas apanas
cosette
1354 0000 390
Reposted frommisza misza viaapanas apanas
9349 54e7 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaczoo czoo
cosette
0001 f3ab 390
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaczoo czoo
cosette
6133 2618 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaczoo czoo
cosette
1985 cbff 390
Reposted fromlucass1984 lucass1984 viaempathetic empathetic
cosette
5005 e728 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaempathetic empathetic
5086 5899 390
Reposted fromzombielesbian zombielesbian viaempathetic empathetic
cosette
cosette
7172 4054 390
Reposted fromtfu tfu
cosette
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaaynis aynis
cosette
Bywa, że trzeba (...) każdego poranka przekonywać się do sensowności rzeczy najprostszych, zaraz po przebudzeniu, samotnie w łóżku o wiele za dużym mówić do siebie jak pielęgniarka do niedołężnego pacjenta: "A teraz wstaniemy, otworzymy okna, wywietrzymy mieszkanko, umyjemy się"; Róża się boi, bo z czasem może dojść do tego, że przestraszona nagłym bezdechem będzie musiała sobie po kilka razy dziennie przypominać: "Oj, musimy oddychać, jeśli przestaniemy oddychać, to już nie pożyjemy, a przecież chcemy sobie jeszcze trochę pożyć, mimo wszystko, prawda?

 
     
— W. Kuczok, Senność
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaaynis aynis
cosette
7373 cdc4 390
cosette
9966 1fec 390
Reposted frompeper peper viaspontaneous spontaneous
cosette
3492 3b6a 390
Reposted frombluuu bluuu vialonelypassenger lonelypassenger
cosette
5324 45e5 390
Reposted fromnfading nfading vialonelypassenger lonelypassenger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl